Náhled rezervační objednávky 2021-05-03T14:14:34+00:00

Náhled rezervační objednávky:

Datum dodání automobilu / přívěsu:

Kupní cena celkem :

Kč bez DPH

Kč s DPH

Kupující je seznámen s tím, že rozsah volitelného vybavení a doplňků automobilu / přívěsu, a to včetně cen za koupi a montáž vybavení a doplňků, je uveden ve jmenovitém seznamu, který je nedílnou součástí této objednávky.

Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit na základě této závazné objednávky zálohu na dohodnutou kupní cenu ve výši 250.000,- Kč se sjednané celkové kupní ceny uvedené v této závazné objednávce, a to buď v hotovosti při podpisu závazné objednávky oproti vystavení řádného daňového dokladu, nebo na základě faktury vystavené prodávajícím spolu se závaznou objednávkou, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne podpisu této závazné objednávky, na účet prodávajícího, specifikovaný na faktuře. Kupující bere na vědomí, že tato závazná objednávka – návrh na uzavření kupní smlouvy podle ustanovení § 1731 a následujících občanského zákoníku (dále jen o.z.) – nabude účinnosti zaplacením sjednané zálohy způsobem, ve výši a ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení. Zaplacení zálohy se považuje za přijetí nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 o.z. tedy za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy. V okamžiku zaplacení zálohy (zaplacením se rozumí převzetí zálohy v hotovosti prodávajícím, resp. připsáním zálohy na účet prodávajícího), se tato záloha považuje za závdavek ve smyslu ustanovení § 1808 o.z.

Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje po zaplacení sjednané zálohy dodat kupujícímu obytný automobil / přívěs dle specifikace uvedené v této objednávce. Vyhrazuje si však právo dodat vozidlo s doplňky a vybavením srovnatelné ceny a kvality, než jsou uvedeny v objednávce, pokud dojde ke změně situace na trhu tak, aby vybavení a cena dodaného automobilu / přívěsu nebyla zhoršena či změněna. K přechodu vlastnictví k dodávanému obytnému automobilu / přívěsu na kupujícího dojde vždy až v okamžiku zaplacení celé sjednané kupní ceny na účet či k rukám prodávajícího. Tato závazná objednávka je v okamžiku zaplacení zálohy (závdavku) považována za platnou kupní smlouvu o prodeji automobilu / přívěsu specifikovaného v této objednávce, za předpokladu, že je opatřena podpisem osoby oprávněné jednat za obě smluvní strany, jakož i jednoznačnou identifikací kupujícího subjektu.

Kupní cena

Kupní cena předmětu prodeje dle této objednávky je sjednána jako cena pevná, sestávající z ceny označeného typu a modelu automobilu/ přívěsu a z ceny kupujícím zvoleného rozsahu, množství, typu a kvality doplňků a vybavení. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmětný automobil / přívěs včetně sjednaného doplňkového vybavení za takto stanovenou cenu v dohodnuté dodací lhůtě. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dojednané ceny pro případ, dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů v oblasti daňové, ke změně kurzu Kč vůči Euru o více než 1 Kč od doby podpisu závazné objednávky do doby dodání automobilu / přívěsu ( neplatí pro skladové vozidlo ), či dojde-li k obdobným nepředvídatelným změnám, které nejsou zaviněny prodávajícím. Doplatek kupní ceny se zavazuje kupující zaplatit prodávajícímu v hotovosti oproti předání vozidla, případně převodem na účet prodávajícího tak, aby doplatek dohodnuté kupní ceny byl na účet prodávajícího připsán nejpozději 7 dní před dojednaným předáním a převzetím vozidla

Dodací lhůta

Prodávající se zavazuje předmětný automobil / přívěs připravit k předání a převzetí kupujícímu nejpozději k datu uvedenému v této závazné objednávce, a kupující se zavazuje na základě předchozí výzvy prodávajícího ve stanoveném termínu automobil/ přívěs v místě sídla prodávajícího převzít. V odůvodněných případech je oprávněn prodávající dodací lhůtu přiměřeně prodloužit (prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním automobilu / přívěsu, je-li způsobeno prodlením výrobce či dodavatele automobilu/ přívěsu či doplňků, změnou cenové či obchodní politiky výrobce apod.). Nepřevezme-li kupující automobil / přívěs ve stanoveném termínu, ani ve lhůtě 15 dnů po uplynutí tohoto termínu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě závdavek dle této objednávky je považován za odstupné. Nedodá-li prodávající předmětný automobil/ přívěs kupujícímu ani ve lhůtě 60 dnů po sjednaném termínu dodání, a poté, kdy od kupujícího obdržel písemnou výzvu k dodání předmětného automobilu/ přívěsu obsahující ujištění kupujícího, že na dodání předmětného automobilu/ přívěsu i po uplynutí termínu dodání trvá, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody. Smluvní strany výslovně sjednávají, že škoda se hradí v penězích. Nepřevezme-li kupující předmětný automobil/ přívěs v termínu stanoveném v této objednávce, má prodávající nárok též na náhradu ušlého zisku, když pro účely této objednávky je sjednáno, že odstupné není určeno k paušální náhradě způsobené škody. Pokud se zákazník rozhodne a v této objednávce, nebo emailem nebo telefonicky objedná montáž dalších doplňků do karavanu nebo obytného auta přímo u prodejce v Strakonicích , bere na vědomí , že se navýší celková hmotnost karavanu nebo obytného auta a vozidlo tímto navýšením nemusí splňovat váhové údaje dané výrobcem. Zákazník souhlasí že se změní váhové údaje dané výrobcem a bere zodpovědnost za případné přetížení vozidla, kupující bere na vědomí, že se přiměřeně také prodlužuje dodací lhůta vozidla.